בגין פיקדונות

לכאורה, מס על פיקדונות הוא מס סופי משום שאינו בר קיזוז, אולם במידה וליחיד ובת/בן זוגו יחדיו הייתה הכנסה שנתית נמוכה מ 61,560 ₪ (נכון ל 2013) זכאי היחיד לניכוי בסך 8,520 ₪ (נכון ל 2011) מהכנסתו החייבת מריבית.

החזר זה לא מתקבל אוטומטית מהבנק וניתן לקבלו רק בהגשת דוח שנתי.

 

בגין ילד לקוי למידה

החזרי מס בגין ילדים לקויי למידה אינם מצוינים מפורשות בחוק אלא נובעים מפרשנות מרחיבה שאושרה ע"י רשות המיסים. החל משנת 2003 הטבת המס מגיעה להורים לילדים בעלי קשיי קשב וריכוז (ADD) או היפראקטיביות (ADHD) שאובחנו ע"י רופא מומחה ואושרו ע"י ועדת השמה כמי שזכאים להקלות בלימודים או למסגרת מיוחדת. בועדת ההשמה מורכבת מנציג מהרשות המקומית, 2 מפקחים ממשרד החינוך, פסיכולוג חינוכי, רופא מומחה ברפואת ילדים, עובד סוציאלי ונציג ועד ההורים הארצי. גובה הטבת המס הוא 2 נקודות זיכוי שנתיות.

החזרי מס בראשון לציון

תרומות

מי שתורם למוסד ציבורי מוכר מעל 180 ₪ בשנה (נכון לשנים 2012-2013) זכאי להחזר מס בשיעור של 35% מהתרומה.
)420 ₪ ב 2011, 310 ₪ ב 2010, 300 ₪ ב 2009, 400 ₪ ב 2008, 380 ₪ ב 2007)

התנאים לקבלת החזר מס הם :
♦ מדובר בתרומה ולא בתשלום בתמורה לקבלת דבר מה מהמוסד.
♦ על הקבלה מודפסת באותיות דפוס המילה "תרומה".
♦ המוסד קיבל אישור מיוחד מרשות המיסים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
♦ סכום התרומה אינו עולה על 30% מההכנסה החייבת .