משכנתא

לצורך קבלת משכנתא לרכישת נכס מחייב הבנק את הלווה לרכוש ביטוח מבנה וביטוח חיים. ביטוח המבנה מכסה תשלומים לתיקון נזקים למבנה ומטרתו למנוע סיכון להחזר המשכנתא בנק בעקבות קשיים אליהם ייקלע הלווה הכרוכים בתיקון הנזקים. מטרת ביטוח החיים להבטיח החזר יתרת ההלוואה לבנק למקרה מות הלווה. בעוד שביטוח המבנה אינו מוכר לצורך זיכוי במס ביטוח החיים, לעומת זאת, מוכר לצורך זיכוי במס הכנסה ומזכה בהחזרי מס מכוח סעיף 45א לפקודת מס הכנסה.

שיעור הזיכוי עומד על 25% מהפרמיה לביטוח חיים. סכום הזיכוי כפוף לכללי מס הכנסה והוא מוגבל בתקרה הנקובה בחוק. סכום התשלום המרבי שיוכר לצורך קבלת הזיכוי עומד בשנת 2013 על 7,260 ₪. המשמעות : החזר מס מרבי לשנה בגין משכנתא הוא 1,815 ₪. אשור התשלום לצורך מס הכנסה נשלח אחת לשנה מהבנק במסגרת הדו"ח השנתי של מצב המשכנתא או באשור מיוחד מטעם חברת הביטוח אם דרכה בוצע ביטוח החיים. באשור מצוין סכום התשלום השנתי לביטוח חיים המוכר לפי סעיף 45א ששולם בשנה שחלפה.

החזר מס בגין משכנתא ניתן לקבל במסגרת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.


לימודים אקדמאיים

מי שסיים לימודי תואר ראשון או שני במוסד מוכר משנת 2005 ועד סוף שנת 2006 זכאי למחצית נקודת זיכוי כמספר השנים שלמד, אולם לא יותר משלוש שנים בגין לימודיו לתואר ראשון או שנתיים בגין לימודיו לתואר שני. אם סיים תואר ראשון משנת 2007 ואילך זכאי לנקודת זיכוי שלמה. אם סיים תואר שני משנת 2007 ואילך זכאי למחצית נקודת זיכוי. הזיכוי מגיע משנת המס שלאחר השנה שבה הוא זכאי לתואר.

מי שסיים תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים זכאי לנקודת זיכוי אחת או 1/2 נקודה אם סיים לפני שנת 2007 למשך שלוש שנים ועוד חצי נקודה למשך שנתיים נוספות.

מי שסיים לימודים לתואר שלישי במסלול ישיר זכאי להטבה של מסיים תואר ראשון ובנוסף זכאי ל 1/2 נקודה בשנתיים הראשונות שלאחר שנת סיום התואר.

מי שסיים "לימודי מקצוע" - לימודים לרכישת מקצוע מסוים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל-1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, זכאי למחצית נקודת זיכוי כמספר השנים שלמד, אולם לא יותר משלוש שנים.

החל משנת 2014 כל ההטבות הנ"ל יינתנו לשנה אחת בלבד.