זיכוי בגין בן/בת זוג לא עובד/ת

בחישוב המס של יחיד שהוא או בן זוגו "יחיד מוטב" ושלבן/בת זוגו אין הכנסה, תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת. יחיד מוטב - הינו מי שהגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה כמשמעותו בסעיף 9(5)(א) לפקודה.

במידה והיחיד אינו מוטב ולבן/בת זוגו אין הכנסה או הכנסת בן/בת הזוג נמוכה מאוד ייתכן וכדאי לערוך חישוב מאוחד על הכנסתם וכך לקבל עוד 2 נקודות זיכוי אם יש ילדים, או 1.75 נקודות זיכוי אם אין ילדים.

 

החזר מס בגין הוצאות הנצחה:

אדם ששילם כספים להנצחת זכרו של בן משפחה שנספה במערכה יזוכה בשיעור 30% מהסכומים ששילם. חייל שנספה במערכה הוא מי שמת במערכה, פעולת איבה או כתוצאה מחבלה או מחלה שאירעה בתקופת השרות הצבאי עקב השרות.
בן משפחה - בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס וחתן.

 

החזרי מס בגין מכירת נכס:

כל אדם שמכר דירת מגורים ובחר במסלול של תשלום מס השבח כדאי שיבדוק את האפשרות לקבלת החזר על מנת לוודא שלא ביצע תשלומים עודפים לרשויות המס. הנחייה זו מקבלת משנה תוקף לכל מי שעתיד למכור דירה בשנת 2014 ואילך. בהתאם לתיקון מספר 76 לחוק ההסדרים נקבעו סדרת הוראות בעלת השלכה ישירה על מיסוי המקרקעין ומיסוי דירות מגורים. אחד השינויים המהותיים והרלוונטים משמעו ביטול הפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים. כתוצאה מכך, צפוי כל מי שמוכר דירת מגורים מינואר 2014 ואילך לשלם מס על השבח הריאלי. שיעורו של מס השבח עד 25% מהשבח.

 

בפני מוכרי דירות עומדות שתי אפשרויות: האחת, לבצע חישוב המס במעמד מכירת הדירה בסיועו של רו"ח מיומן ובצורה זו לשלם רק את המס המתאים בהתאם לנתוניו האישיים של המוכר/התא המשפחתי. השנייה, תשלום מס שבח מקסימלי של 25% מהשבח הריאלי במעמד המכירה עצמה. לאחריו יפנה המוכר לרואה חשבון לצורך ביצוע החזר מס.