החזרים עבור תשלומים לקופת גמל, פנסיה, ביטוח חיים

הפקדות לקופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וביטוחי חיים מזכות בהחזרי מס. הטבות מס ניתנות באמצעות זיכוי או ניכוי או שילוב ביניהם. על חלק מההפקדות ניתן לקבל זיכוי בלבד (לדוגמא: ביטוח חיים). בגין חלק מההפקדות ניתן לקבל ניכוי בלבד (לדוגמא: פרמיה לאובדן כושר עבודה) ועל חלק מההפקדות ניתן לקבל זיכוי או ניכוי או שילוב של ניכוי וזיכוי.

זיכוי הוא הטבת מס (סכום שיקוזז מחבות המס) בשעורים קבועים מההפקדה - 25% על הפקדות לביטוח חיים ו-35% על קרנות פנסיה וקופות גמל. ניכוי הוא הטבת מס הניתנת באמצעות הפחתה של השכר החייב במס (הסכום ממנו מחשבים את חבות המס). הטבת המס המתקבלת תלויה במס השולי.

גובה הטבות המס מחושב בהתאם למספר משתנים:

o גיל החוסך.
o מעמד החוסך – עמית מוטב או עמית יחיד.
o מבנה השכר – מה החלק המכוסה פנסיונית ומה אינו מכוסה.
o גובה המס השולי.
o סכום ההפקדות.
o יעוד ההפקדה – לקצבה ,לתגמולים ,לביטוח חיים או לאובדן כושר עבודה.
o תקרות הקבועות בחוק – משתנות משנה לשנה.

חלוקה מחדש של כל ההפקדות ששולמו במשך השנה באופן אופטימלי בתא המשפחתי בהתאם למשתנים אישיים אלה יחד עם שילוב נכון בין זיכוי לניכוי עושים את ההבדל בין לקבל החזרי מס על הפקדות של אלפי שקלים לשנה ועד לא לקבל כלל.