בגין "שבירת" תגמולים בגין קרוב נכה

תגמולים הם הכספים המיועדים לחסכון ארוך טווח שנצברו מכספי החוסך עם או ללא השתתפות המעסיק. משיכת תגמולים טרם זמנם נקראת משיכה שלא כדין, "שבירה", והיא מחייבת ניכוי מס הכנסה בעת המשיכה בשיעור של 35%.

ניתן לקבל את כל המס שנוכה או חלק ממנו במקרים הבאים:

לעמית או לבן זוגו או לקרובו נקבעה נכות צמיתה של 75% ומעלה. העמית שילם הוצאות רפואיות בשביל עצמו או קרובו בסכום שעולה על 50% מהכנסתו או מהכנסת קרוב וגם ללא קבלת המס שנוכה, ניתן לקבל החזר מס שנוכה ממשיכת תגמולים אם נקודות הזיכוי לא נוצלו במלואן.


בגין אחזקת נטול יכולת

יחיד שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד אחזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. קיימת תקרת הכנסה אשר משתנה משנה לשנה אשר מעבר לה אין היחיד זכאי להחזר בגין אחזקת נטול יכולת.

תקרה ב 2006 יחיד 140,000 ₪ זוג 224,000 ₪
תקרה ב 2007 יחיד 140,000 ₪ זוג 224,000 ₪
תקרה ב 2008 יחיד 144,000 ₪ זוג 230,000 ₪
תקרה ב 2009 יחיד 150,000 ₪ זוג 240,000 ₪
תקרה ב 2010 יחיד 156,000 ₪ זוג 249,000 ₪
תקרה ב 2011 יחיד 159,000 ₪ זוג 255,000 ₪
תקרה ב 2012 יחיד 163,000 ₪ זוג 262,000 ₪
תקרה ב 2013 יחיד 166,000 ₪ זוג 265,000 ₪

 החזרי מס בירושלים - במרכז - ברחובות - בראשון לציון