בגין תשלומים לכיסוי אבדן כושר עבודה

תשלומים במסגרת פוליסה פרטית או פוליסת מנהלים לכיסוי אבדן כושר עבודה (אכ"ע) מזכים את המשלם בהטבת מס בכפוף למגבלות החוק. הטבת המס מחושבת באמצעות ניכוי בשיעור שאינו עולה על הנמוך מבין:
3.5% מההכנסה החייבת המזכה לבין 7.5% מהכנסה זו בניכוי תגמולי המעסיק. כפוף לתקרה של סכום השווה לעד שליש מהשכר הממוצע השנתי במשק.

הפסקות עבודה

קיבלת פיצויים, דמי אבטלה/לידה או הפרשי שכר? אפשר לצמצם את תשלום המס.

תשלומים עבור פיצויים ניתן לחלק עד 6 שנים קדימה או אחורה ובכך להקטין את חבות המס אם היו שנים בהן ההכנסה הייתה נמוכה יותר. דמי אבטלה, דמי לידה והפרשי שכר יכולים ליצור מצב בו המס המנוכה בפועל מהם גבוה מחבות המס הנובעת מהם.


בשל פעילות בשוק ההון

איך מרוויחים מהפסדים בבורסה?

בהתאם להוראות מס הכנסה תשלום מס במקור בגין רווחי הון צריך להיות מוסדר באופן שוטף. תשלום המס מועבר לרשויות המס אחת לחודש בגין רווחי חודש קודם באמצעות הבנק שבו מתנהל החשבון. הרווחים עבורם יש לשלם מס הם הרווחים נטו כלומר: רווחים בניכוי הפסדים. עד לסיום שנת 2011 כל עוד הרווחים היו באים לאחר הפסדים יכול היה הבנק לקזז את ההפסד שנצבר ומהרווח נטו להעביר תשלום מס למס הכנסה. מרגע שהועבר תשלום המס למס הכנסה לא יכול היה הבנק, בהתאם להוראות, להחזירו למשלם גם אם לאחר מכן נרשמו הפסדים ויתברר שהמשקיע לא היה צריך לשלם מס כלל. כך יצא שמשקיעים שספגו הפסדים אחרי שרשמו רווחים לא קיבלו את המס שהועבר קודם לכן ע"י הבנק באופן אוטומטי אולם הם היו זכאים לקבל החזרי מס.

כדי לקבל את ההחזר היה על המשקיע לדאוג להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה ובו פרוט הרווחים וההפסדים בגין שנת המס ואם היה הפסד נוסף משנים קודמות גם אותו היה צריך לקזז משום שהבנק לא היה רשאי לקזז גם הפסדים משנים קודמות. החל משנת 2012 רשאים הבנקים לבצע קיזוז של הפסדים מני"ע מול רווחים מני"ע גם אם ההפסדים התרחשו מאוחר יותר.ועדיין, הפסדים מני"ע ניתן במקרים מסוימים לקזז מול הכנסות מדיבידנד או מריבית מני"ע, אך הבנקים אינם רשאים לבצע קיזוזים אלו. במידה וקיימים יותר מחשבון בנק אחד, הדרך היחידה לקזז בין הפסדים מני"ע לרווחים מני"ע להכנסות מדיבידנד וריבית הנה רק ע"י הגשת דוח שנתי למס הכנסה. כדי לקבל החזר מס מרבי חשוב להקפיד גם על סדר הקיזוז. משעור המס הגבוה ומטה, בכפוף להוראות החוק. החזר מס אופטימלי בגין הפסד מניירות ערך יתקבל במסגרת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.